VIKTIGA FRÅGOR TILL POLITIKERNA I VAXHOLMS KOMMUN

                     

1 Vilket värde har Plangruppens remissvar för såväl tjänstemän som politiker? Räknas det som ett svar? Plangruppen består ju av många fastighets- och tomtägarföreningar på Resarö. Brukar du som företrädare för ditt parti läsa hela svaren eller bara sammanfattningarna?

Det har ett stort värde och räknas som ett svar men viktas betydelsefullt beroende på hur många som står bakom. I normal fallet läses hela svaren.

2 Utökat strandskydd kring området på Resarö, som kallas "Killingen"
Länsstyrelsen har gett förslag till utökat strandskydd till 300 meter och det överensstämmer med vårt remissvar till ÖP. Kommer ditt parti att gå på Länsstyrelsens förslag? Notera att kommunens remissvar till länsstyrelsen ska lämnas senast 12 september 2014.

FP menar att ÖPs skrivning är det som ska gälla. ÖPs skrivning är i stort detsamma som Länsstyrelsens förslag exklusive ett litet markområde i norr resp söder.

3 Kommer ditt parti att verka för att Killingen blir ett naturreservat? Hur stort i så fall?

Det ställer vi oss tveksamma till.
 
4. Om ditt parti får makten efter valet vilka riktlinjer kommer ni att ge stadsbyggnadsavdelningens planarkitekter avseende bebyggelse på Killingen?
Hur tänker ni tackla NCC och Westins planer på bebyggelse?

Varsam bebyggelseutveckling skall råda i alla lägen. Killingen kan utredas men inga planer finns för närvarande avseende detta område. Framtida bebyggelse kan vara möjlig i kollektivtrafiknära områden och inte i det strandskyddade området.

5 Vilka planer för övriga områden på Resarö, där detaljplaner är under utarbetande, har ditt parti? (Området Storäng och Engarn är väl de enda områden som nu saknar detaljplaneutformning utöver hela området Killingen) 

Det finns inga sådana planer. Vad gäller Engarns by kan en DP vara värdefull för att skydda själva området.

6 Attefallshus
Kommunen har i princip stoppat bygge av Attefallshus på större delen av Resarö. Hur ställer sig ditt parti bakom denna begränsning? Vad skiljer Resarö jmf med Vaxön när det gäller argumenten?

Detta stopp är beklämmande. Grannars medgivande bör väga tyngre än det kulturhistoriska intresset. Ex vis är området Ytterby redan uppstyckat och bebyggt. Privata fastighetsägare skall stödjas i sina planer för Attefallshus.

7 I vårt remissvar på ÖP vill vi behålla skärgårdskänsla i bebyggelsen. Vad ser man längs Resarövägen med din tolkning av skärgårdskänsla? (Engarn, åkern/kolonilotterna, Skog/Storäng, Lilläng, Löjvik, Ytterby) Finns det en karaktär på Resarö värd att bevara? Hur kommer det i så fall till uttryck i detaljplanerna?

Skärgårdskänslan är tydlig från Engarn mot Resarö Mitt. Från den/det enkla, öppna, åkern och havet förbi Storäng och Löjviks moderna, nätta förtätning till Resarö Mitts större skärgårdsvillor. Vackert. Det är en karaktär att bevara. DP för Storäng ber beakta denna skärgårdskänsla vad gäller byggnadsvolymer, exteriörer, nockhöjder och tomtstorlekar. Jag och FP anser att staden skall inrätta ett skönhetsråd.

Trafikplats Engarn måste ses i ett större perspektiv för att få en fungerande trafik. Vardagslivet måste fungera för alla som skall in och ut från Resarö samt till Edholma.

8 Många små detaljplaner ger dålig överblick. Hur tar ditt parti ställning i fråga översiktsplan kontra detaljplan?

Vi betraktar ÖP som översiktliga visionsdokument som skall revideras varje mandatperiod och DP som fastlagda områden med givna direktiv för alla.

9 Vad händer nu med Dp 382 Resarö Mitt? När får vi en förlängd gång-/cykelbana till Överby?

All den stund DP har vunnit laga kraft kan skolan omvandlas, framkomligheten och trafikensäkerheten förbättras. En GC-vägtill Överby kommer också att bli verklighet.

10 Kommer ni att verka för och stödja en ungdomsverksamhet på Resarö? På vilket sätt?

Ja. Vad gäller fritidsgård kan den t ex  skapas enligt en liknande modell som på Rindö. Frivilligkrafter tillsammans med staden.

11 Kommer ni att verka för bättre busskommunikation på Resarö? Och hur blir det då med infartsparkeringarnas placering?

Ja. F f a  mellan Vaxön och Resarö. Trafikplats Engarn måste utvecklas och även andra platser inom kommunen, ex Rindö västra vad gäller infartsparkeringar.

12 Vilka tankar har ditt parti om Resarös förtätning och vad det kan föra med sig? 60 - 90 nya bostäder på Storäng, Kanske 50 bostäder vid Resarö Mitt. Obekant hur många som planeras för södra Resarö.

Varsam förtätning skall gälla men vi måste också ta höjd för att fler skall kunna vara kvar inom kommunen för både boende och sysselsättning. En IT-strategi kan peka på nyttan även för denna infrastruktur. Ökad kollektivtrafik, på sjön, mellan kommundelarna bör utvecklas.

13 Hur ställer sig ditt parti till kolonilotterna vid Engarn. Vill du att koloniträdgårdsföreningen ska finnas kvar på platsen? De har nu ett-årskontrakt. Om koloniträdgårdsföreningen kan få förlängt arrendekontrakt (förslagsvis 25 år)? De behöver mer plats med 30 stycken i kö.

Kolonilotterna skall vara kvar och avtalet bör ses över. Fler kolonilotter kan med fördel placeras annorstädes. Bogesund Slotts trädgård, kanske?

14 Hur ställer sig ditt parti till att åkern vid Engarn och därmed landskapsbilden kan behållas?

Åkern vid Engarn bör tas med i diskussionerna om att utveckla trafikplatsen Engarn.

15  Hur ser ditt parti på möjligheter till styckning av privat mark och minsta tomtstorlek generellt på hela Resarö? T.ex. 90% av Storängs fastighetsägare önskar att Detaljplanen tillåter en styckning till en tomtstorlek i spannet 1200-1500 kvm. Kommer ditt parti att arbeta enligt fastighetsägares önskemål? * (Se nedan)

Fastighetsägares önskemål och vilja skall beaktas i så hög grad som möjligt. Utvecklandet av en DP är en demokratisk process där fler än de direkt berörda fastighetsägarna kan påverka och agera som remissinstanser.

 

 

 

* Förtydligande till fråga 15

STORÄNGS DETALJPLAN/STYCKNINGSMÖJLIGHETER AV PRIVAT MARK

Kommunen har under vårens samrådsmöte informerat att man för den gemensamt ägda (kommunens) mark tänker planera i spannet 60-90 bostäder. Beträffande privat mark har kommunen  uttryckt endast enstaka möjligheter till styckning.

Resarö-Storängs Villaägareförenings medlemmar äger cirka 75% av marken på Storäng. Tomterna är stora, cirka 3000 kvm och större, bostadshusen är oftast placerade så att avstyckning kan göras. Storängs styrelse har haft i uppdrag att sammanställa medlemmarnas önskemål. Vi har underskrivna synpunkter från 34 stycken fastighetsägare som uttryckt sig samstämmigt om byggrätt. 33 stycken fastighetsägare uttryckte spannet 1200-1500 kvm, som minsta tomtstorlek efter styckning. Minsta tomtstorlek före styckning således 2400-3000 kvm.

Enligt likavärdesprincipen skall alla fastighetsägare behandlas likvärdigt. Varför frångås detta?