VIKTIGA FRÅGOR TILL POLITIKERNA I VAXHOLMS KOMMUN

                      Miljöpartiet de gröna i Vaxholm svarar:

                     

1 Vilket värde har Plangruppens remissvar för såväl tjänstemän som politiker? Räknas det som ett svar? Plangruppen består ju av många fastighets- och tomtägarföreningar på Resarö. Brukar du som företrädare för ditt parti läsa hela svaren eller bara sammanfattningarna?

– Remissvar är invånarnas möjlighet att göra sin röst hörd i planarbetet. Många intressanta aspekter och lösningar kan komma fram i de enskilda svaren. Allt ska läsas igenom och beaktas, vilket är särskilt viktigt när svaren kommer från en så stor intressegrupp som Resarös plangrupp. 

2 Utökat strandskydd kring området på Resarö, som kallas "Killingen"
Länsstyrelsen har gett förslag till utökat strandskydd till 300 meter och det överensstämmer med vårt remissvar till ÖP. Kommer ditt parti att gå på Länsstyrelsens förslag? Notera att kommunens remissvar till länsstyrelsen ska lämnas senast 12 september 2014.

– Miljöpartiet i Vaxholm anser att Länsstyrelsen har mycket goda skäl att föreslå utökat strandskydd för vissa områden i Vaxholm och i synnerhet på Killingen. Bland annat detta står i Länsstyrelsens förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Vaxholms stad: ”…berörda områden behöver omfattas av utvidgat strandskydd för att säkerställa strandskyddets syften, att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.” Miljöpartiet anser att ett utökat strandskydd om 300 meter underlättar en samförståndslösning med privata markägare om att skapa ett större, sammanhängande naturreservat i området.

3 Kommer ditt parti att verka för att Killingen blir ett naturreservat? Hur stort i så fall?

– Vi anser att hela den privatägda delen av Killingen ska ingå i ett stort sammanhängande naturreservat för att säkra Resaröbornas (och framtida generationers) möjlighet till hälsofrämjande friluftsliv och rekreation. En samförståndslösning med markägarna Lars Westin och Oracer/NCC om Killingens framtid underlättas väsentligt om strandskyddet utvidgas. Enligt Miljöbalken finns fem giltiga skäl att bilda naturreservat, vilka alla är giltiga för Killingen:

1.  bevara den biologiska mångfalden

2.  vårda och bevara värdefulla naturmiljöer

3.  sörja för människans behov av friluftsliv

4.  skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer

5.  skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.


 
4. Om ditt parti får makten efter valet vilka riktlinjer kommer ni att ge stadsbyggnadsavdelningens planarkitekter avseende bebyggelse på Killingen?
Hur tänker ni tackla NCC och Westins planer på bebyggelse?

– Den specifika skärgårdskulturen ska bevaras med låg träbebyggelse och stora grönområden som skiljer bebyggelsen från Resarövägen. Exploatering av mark ska i största möjliga mån ske där infrastrukturen är nära till hands i form av vatten, vägar och avlopp. Se ovan om samförståndslösningar om naturreservat med markägarna på Killingen för den del som är privatägd.

5 Vilka planer för övriga områden på Resarö, där detaljplaner är under utarbetande, har ditt parti? (Området Storäng och Engarn är väl de enda områden som nu saknar detaljplaneutformning utöver hela området Killingen) 

– Vaxholms kommun behöver fler boendeformer. I första hand behöver vi få till stånd mindre hyresrätter för unga, äldre och för anställda inom skola,vård och omsorg. Men för att detta ska hända måste kommunen släppa en del tomtmark till ett lägre pris än det man får när entreprenörerna själv får välja vilken typ av boendeform som ska byggas. BoKlok (samarbete mellan Ikea och Skanska) berättade på hyresgästföreningens möte i Vaxholm i början av september att de gärna bygger billiga hyresrätter på ändamålsenliga platser om kostnaden för marken är rimlig. Utöver detta anser vi att infarts- och cykelparkeringarna behöver bli fler, liksom säkra gång- och cykelvägar.

6 Attefallshus
Kommunen har i princip stoppat bygge av Attefallshus på större delen av Resarö. Hur ställer sig ditt parti bakom denna begränsning? Vad skiljer Resarö jmf med Vaxön när det gäller argumenten?

– I det här fallet är det inte kommunen som stoppat byggloven utan Boverket. Riksantikvarien hänvisar till riksintressen som särskilt värdefulla kulturvärden, vilket det hänvisas till i 1/3 av detaljplanerna 6 och 7 för norra Resarö. I direktivet till Attefallshusen står det att kulturvärden och riksintressen inte medger rätt till Attefallshus. Samma regler gäller även för vissa områden på Vaxön. Men om majoriteten av de boende i området anser att dessa kulturvärden har försvunnit i och med kommunens befintliga och kommande exploatering, anser Miljöpartiet att detaljplanen ska göras om och skrivningen om kulturvärde tas bort.

7 I vårt remissvar på ÖP vill vi behålla skärgårdskänsla i bebyggelsen. Vad ser man längs Resarövägen med din tolkning av skärgårdskänsla? (Engarn, åkern/kolonilotterna, Skog/Storäng, Lilläng, Löjvik, Ytterby) Finns det en karaktär på Resarö värd att bevara? Hur kommer det i så fall till uttryck i detaljplanerna?

– Resarös specifika skärgårdskaraktär ska bevaras för kommande generationer. Vi är omgärdade av vatten och har begränsat med tomtmark, vilket gör det extra viktigt att exploatering sker varsamt och i samråd med kommuninvånarna. Resarö ska även i fortsättningen vara en grön ö med låg bebyggelse, företrädesvis i trä. Engarn ska också fortsätta vara en välkomnande, öppen och grön plats, även efter att en rondell och nya infartsparkeringar har uppförts.

8 Många små detaljplaner ger dålig överblick. Hur tar ditt parti ställning i fråga översiktsplan kontra detaljplan?

– Översiktsplaner och detaljplaner står inte i motsättning till varandra utan är skapade för att komplettera varandra och säkerställa den demokratiska processen. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och syftet är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Man får exempelvis inte bygga bostäder på ett område som avsatts för skolor eller annan typ av verksamhet. Ska man göra det måste detaljplanen ändras. Om det inte finns någon planering för att bygga i ett naturområde och man vill bygga så måste översiktsplanen ändras. Däremot kan detaljplanerna bli för små i förhållande till den exploatering som planeras, vilket kan medföra problem med övergripande koll på viktig infrastruktur som vägar och avlopp.

9 Vad händer nu med Dp 382 Resarö Mitt? När får vi en förlängd gång-/cykelbana till Överby?

– Resarö Föräldraförening arbetade för en säker gång- och cykelväg från Överby till Ica i över 15 år och Alliansen har inför alla val lovat att den ska byggas… Får oppositionen tillräckligt många mandat kommer denna fråga få högsta prioritet!

10 Kommer ni att verka för och stödja en ungdomsverksamhet på Resarö? På vilket sätt?

– Självklart! Kommunen bidrar till fritidsverksamhet på Rindö, där föräldrar engagerat sig under våren och leder verksamheten. En liknande lösning kan fungera på Resarö, (vilket det gjorde tidigare i ett samarbete mellan RöFF och Vaxholms kyrka då man fick vara i kyrkans lokaler vid kapellet). Under hösten startar ett liknande projekt, Fredagsmys, i Bygdegården, vilket kommunen ger startbidrag till och självklart ska fortsätta stödja ekonomiskt så att arrangemanget kan utökas och permanentas (och inte blir en tillfällig lösning).

11 Kommer ni att verka för bättre busskommunikation på Resarö? Och hur blir det då med infartsparkeringarnas placering?

– Fler och fler tar bussen till Stockholm. Men buss 680 och anslutningsbuss 682 täcker inte upp det behov som finns för resande till Ytterby och hela vägen ut till Överby. Många Resaröbor blir därför nödgade att ta bilen för att slippa bli stående i Engarn. Vi anser att kommunens representanter i landstinget och SL tydligt måste kräva en utökad trafik från Engarn till Överby. Jämte detta behöver vi fler cykel- och infartsparkeringar för att underlätta beslutet att ta bussen.

12 Vilka tankar har ditt parti om Resarös förtätning och vad det kan föra med sig? 60 - 90 nya bostäder på Storäng, Kanske 50 bostäder vid Resarö Mitt. Obekant hur många som planeras för södra Resarö.

  Regionen växer och vi med den, men Vaxholms känsliga skärgårdsnatur och byggnadskultur kräver extra försiktighet och tydliga miljökonsekvensbeskrivningar. Förtätning måste ske varsamt och långsamt för att infrastrukturen ska hinna med.

13 Hur ställer sig ditt parti till kolonilotterna vid Engarn. Vill du att koloniträdgårdsföreningen ska finnas kvar på platsen? De har nu ett-årskontrakt. Om koloniträdgårdsföreningen kan få förlängt arrendekontrakt (förslagsvis 25 år)? De behöver mer plats med 30 stycken i kö.

        Kolonilotter är ett naturligt inslag i det moderna kretsloppssamhället. Området i Engarn ska finnas kvar och få förlängt arrendekontrakt, minst 10 år. Miljöpartiet har efter kontakter med Fastighetsverket i en motion föreslagit att ett nytt kolonilottsområde byggs på Bogesund närmast Pålsundsbron för att möta det ökande behovet från boende på Vaxön. 

14 Hur ställer sig ditt parti till att åkern vid Engarn och därmed landskapsbilden kan behållas?

– Åkern är ett vackert inslag vid infarten till Engarn. Inför bygget av rondell och nya infartsparkeringar behövs en bredare diskussion med de boende på Resarö och flera förslag behöver tas fram för att göra det möjligt för invånarna att fatta ett väl underbyggdt beslut. Detta beslut är också avhängigt annan förtätning av närliggande områden.

15  Hur ser ditt parti på möjligheter till styckning av privat mark och minsta tomtstorlek generellt på hela Resarö? T.ex. 90% av Storängs fastighetsägare önskar att Detaljplanen tillåter en styckning till en tomtstorlek i spannet 1200-1500 kvm. Kommer ditt parti att arbeta enligt fastighetsägares önskemål? * (Se nedan)

– Eftersom området kommer att förtätas finns ingen anledning att tomtägarnas intresse inte ska tillgodoses på samma sätt som för övriga Resaröbor. Alliansens argument att det kan bli problem med avlopp och vägar väger lätt när de själva planerar exploatera kringliggande områden. I rättvisans namn ska de boende i detta fall få företräde framför kommande exploateringsplaner från kommunens sida.