VIKTIGA FRÅGOR TILL POLITIKERNA I VAXHOLMS KOMMUN

                     

1 Vilket värde har Plangruppens remissvar för såväl tjänstemän som politiker? Räknas det som ett svar? Plangruppen består ju av många fastighets- och tomtägarföreningar på Resarö. Brukar du som företrädare för ditt parti läsa hela svaren eller bara sammanfattningarna?

S svar: Vår uppfattning är att svaren från alla enskilda personer och fastighetsägare hanteras som ETT svar. Den uppfattningen har vi dels från sammanträden som har hanterat kontroversiella frågor - där både majoritetens politiker och tjänstemän har nämnt att ”alla brev är identiska” och dels att svar och den efterföljande hanteringen av protester och kommentarer inte speglas i slutprodukten – vare det översiktsplan eller detaljplaner. Detta är förkastligt och vittnar om utbredd nonchalans för demokratin. Jag läser de (kortare) sammanfattningar av svar som vi får av förvaltningen men om jag misstänker att svaren har kortats utan att spegla hela sakfrågan – läser jag hela. Det bör noteras att alla oppositionspolitiker är fritidspolitiuker och många har fulltidsjobb, barn och andra förpliktelser.

2 Utökat strandskydd kring området på Resarö, som kallas "Killingen"
Länsstyrelsen har gett förslag till utökat strandskydd till 300 meter och det överensstämmer med vårt remissvar till ÖP. Kommer ditt parti att gå på Länsstyrelsens förslag? Notera att kommunens remissvar till länsstyrelsen ska lämnas senast 12 september 2014.

S svar: Vi instämmer helt med Länsstyrelsens bedömning på 300 meter.

3 Kommer ditt parti att verka för att Killingen blir ett naturreservat? Hur stort i så fall?

S svar: Ja – och det ska sträcka sig helt upp mot skolans tomt.
 
4. Om ditt parti får makten efter valet vilka riktlinjer kommer ni att ge stadsbyggnadsavdelningens planarkitekter avseende bebyggelse på Killingen?
Hur tänker ni tackla NCC och Westins planer på bebyggelse?

S svar – Vi har inte sett Westin/NCC planer men vi bör ge förvaltningen direktiv att värna Killingen i alla lägen.

5 Vilka planer för övriga områden på Resarö, där detaljplaner är under utarbetande, har ditt parti? (Området Storäng och Engarn är väl de enda områden som nu saknar detaljplaneutformning utöver hela området Killingen) 

S svar: Vi ifrågesätter antalet bostäder på Storäng och är emot placering av förskola i området då det är radonområde. VA problematiken är stor på Resarö och bör betänkas vid varje ny plan.

6 Attefallshus
Kommunen har i princip stoppat bygge av Attefallshus på större delen av Resarö. Hur ställer sig ditt parti bakom denna begränsning? Vad skiljer Resarö jmf med Vaxön när det gäller argumenten?

S svar: Om det visar sig att Attefallshus kan minska kommunens enorma brist på mindre bostäder som kan hyras ut – då är vi beredda att se över de regler som finns från Boverkets sida angående detaljplaner och kulturhistoriskt viktiga områden.

7 I vårt remissvar på ÖP vill vi behålla skärgårdskänsla i bebyggelsen. Vad ser man längs Resarövägen med din tolkning av skärgårdskänsla? (Engarn, åkern/kolonilotterna, Skog/Storäng, Lilläng, Löjvik, Ytterby) Finns det en karaktär på Resarö värd att bevara? Hur kommer det i så fall till uttryck i detaljplanerna?

S svar: Ja, det finns en karaktär att bevara, förädla och även utveckla. Det är alltid viktigt att värna om infarter, centrum och även trygga en grannskapskänsla. Vi är inte beredda att säga att allt måste vara trä eller på ettt visst sätt – nytänk är häftigt det med – men det bör vara vackert i ett sammanhang och framförallt bör Resaröborna tycka om det!

8 Många små detaljplaner ger dålig överblick. Hur tar ditt parti ställning i fråga översiktsplan kontra detaljplan?

S svar: Detaljplaner är bindande – ÖP är det inte. Vi är dock  starkt emot den översiktsplan som majoriteten pressade igenom det politiska systemet utan att tillräckligt ta invånarnas synpunkter med i slutprodukten (och som desutom helt saknar konkreta strategier för hur man når målen). Om man vill se hur vi tänkte – gå in på www.socialdemokraterna.se/vaxholm

9 Vad händer nu med Dp 382 Resarö Mitt? När får vi en förlängd gång-/cykelbana till Överby?

S svar: Vi kan bara konkludera att majoriteten inte har levererat för Resarö: cykelbanan är inte färdig, skolan har intre byggts ut eller rustats upp och trafiklösningarna har inte säkrats. Tänk till nu – ska det bli 4 år till?

10 Kommer ni att verka för och stödja en ungdomsverksamhet på Resarö? På vilket sätt?  

S svar: Ungdomsverksamhet har under de senaste 4 åren varit en ständigt återkommende punkt i vår budget. Vi prioriterar detta.

11 Kommer ni att verka för bättre busskommunikation på Resarö? Och hur blir det då med infartsparkeringarnas placering?

S svar: Vi är oroliga för att infartsparkering kommer att inkränkta på Engarns naturområde. Men en lösning måste vi ha – och också utan att inkränkta på kolonilotterna. Vi tror att politiken kan pressa på de olika instanserna som driver kollektivtrafiken – bättre!

12 Vilka tankar har ditt parti om Resarös förtätning och vad det kan föra med sig? 60 - 90 nya bostäder på Storäng, Kanske 50 bostäder vid Resarö Mitt. Obekant hur många som planeras för södra Resarö.

S svar: Se svar 5.

13 Hur ställer sig ditt parti till kolonilotterna vid Engarn. Vill du att koloniträdgårdsföreningen ska finnas kvar på platsen? De har nu ett-årskontrakt. Om koloniträdgårdsföreningen kan få förlängt arrendekontrakt (förslagsvis 25 år)? De behöver mer plats med 30 stycken i kö.

S svar: Vi tycker att 1 års kontrakt är helt ohålbart så det måste utökats till ca 20-25 år. Kolonilotter kan finnas även på andra platser i Vaxholm.

14 Hur ställer sig ditt parti till att åkern vid Engarn och därmed landskapsbilden kan behållas?

S svar: Majoriteten hade planer på att använda marken där för exploatering – det är det ingen snack om. Vi kommer at skydda Engarn (och håller ett ständigt öga med dagens majoritet – om det inte är vi alltså).

15  Hur ser ditt parti på möjligheter till styckning av privat mark och minsta tomtstorlek generellt på hela Resarö? T.ex. 90% av Storängs fastighetsägare önskar att Detaljplanen tillåter en styckning till en tomtstorlek i spannet 1200-1500 kvm. Kommer ditt parti att arbeta enligt fastighetsägares önskemål? * (Se nedan)

S svar: Vi måste vara både realistiska och rättvisa. Har man stora tomter i ett område är det rimligt att man får stycka – så länge vi beaktar VA problematiken som inte är löst.

Hälsningar,

Katherine Angelo Lindqvist

Socialdemokraterna i Vaxholm