VIKTIGA FRÅGOR TILL POLITIKERNA I VAXHOLMS KOMMUN

                     

1 Vilket värde har Plangruppens remissvar för såväl tjänstemän som politiker? Räknas det som ett svar? Plangruppen består ju av många fastighets- och tomtägarföreningar på Resarö. Brukar du som företrädare för ditt parti läsa hela svaren eller bara sammanfattningarna? Jag har läst alla svar jag kommit åt. Och Plangruppens svar har jag själv varit med och skrivit. Folk blev ganska ilskna när detta räknades som ett svar. Plangruppen representerar fastighetsägarföreningarna och de boende på ön.

2 Utökat strandskydd kring området på Resarö, som kallas "Killingen"
Länsstyrelsen har gett förslag till utökat strandskydd till 300 meter och det överensstämmer med vårt remissvar till ÖP. Kommer ditt parti att gå på Länsstyrelsens förslag? Notera att kommunens remissvar till länsstyrelsen ska lämnas senast 12 september 2014. Ja, vi har begärt det i vårt svar på ÖP. Det är absolut inte en försumbar skillnad mellan kommunens ”utökade” strandskydd på ca 150 – 200 och de 300 länsstyrelsen föreslår.

3 Kommer ditt parti att verka för att Killingen blir ett naturreservat? Hur stort i så fall? Ja. Vi vill att det sträcker sig från udden och fram till skolan.
 
4. Om ditt parti får makten efter valet vilka riktlinjer kommer ni att ge stadsbyggnadsavdelningens planarkitekter avseende bebyggelse på Killingen?
Hur tänker ni tackla NCC och Westins planer på bebyggelse?Westin och byggbolagen tog en chans. Sorry. Resarös nuvarande befolknings behov av grönområden går före ev. ekonomiska förluster för deras del. Får vi bestämma kan vi möjligen tänka oss att långt fram i tiden sanera området vid masten och bygga där. Det är mycket viktigt med den gröna ridån mot vägen.

5 Vilka planer för övriga områden på Resarö, där detaljplaner är under utarbetande, har ditt parti? (Området Storäng och Engarn är väl de enda områden som nu saknar detaljplaneutformning utöver hela området Killingen) Engarn borde få utvecklas i enlighet med de planer Åke Axelsson har för Kulturplats Engarn med ett galleri för utställning av ny intressant design i en omgivning som andas ekologi och sinnlighet. Om fler bussar går ner på Resarö  räcker de nuvarande parkeringsplatserna på Engarn. Åkern ska odlas. Fler får gärna komma till jätteträden och skogen på Engarnhalvön genom lämpliga broar och stigar. Kolonilotterna kvar på samma ställe. (De har redan flyttat en gång) Fler kolonilotter väster om Åke Axelssons hus på den gamla åkermarken.

Sedan 70-talet har man talat om att bygga äldreboende i låga hyreshus med markkontakt på Storäng. Området är mycket låglänt och mycket är översvämmat höst o vår. Stor varsamhet är av nöden, med högre havsnivåer känns stora delar omöjliga att bebygga. Synd att almarna på kullen har dött i år av almsjukan. Det var en mycket vacker trädbukett. Vi är inte emot att man bebygger Storängs fält med små hyresrätter i småskaligt utförande.

6 Attefallshus
Kommunen har i princip stoppat bygge av Attefallshus på större delen av Resarö. Hur ställer sig ditt parti bakom denna begränsning? Vad skiljer Resarö jmf med Vaxön när det gäller argumenten? Det vore väl bättre att gäststugorna på 40 – 50 m2 får utrustas med kök och med anslutna avlopp, än att klämma in ytterligare ett 25 m2hus som generationsboende. Gör en deal med Resaröbornas!

7 I vårt remissvar på ÖP vill vi behålla skärgårdskänsla i bebyggelsen. Vad ser man längs Resarövägen med din tolkning av skärgårdskänsla? (Engarn, åkern/kolonilotterna, Skog/Storäng, Lilläng, Löjvik, Ytterby) Finns det en karaktär på Resarö värd att bevara? Hur kommer det i så fall till uttryck i detaljplanerna? Detaljplanerna ska styra husens skala, hushöjder, vägdragningar, tomtstorlekar, materialval, husutformningar som tak (sadeltak med takåsen i husets längdriktning). Det som i mina ögon ger skärgårdskänsla är detaljer som takutsprång, fönsteromfattningar, måttligt stora fönster gärna spröjsade. Sedan kommer moden in i bilden: ska man få bygga som man vill? Nej, för om man ska hålla ihop en karaktär som folk har flyttat hit för att de tyckt om, så måste man vara tydlig med vad som gäller.

8 Många små detaljplaner ger dålig överblick. Hur tar ditt parti ställning i fråga översiktsplan kontra detaljplan? Olyckligt att Översiktsplanen innehåller så många utredningsområden så att ÖPn egentligen inte säger något bestämt. Allt är möjligt. Inga riktlinjer om vad som absolut ska bevaras, vårdas och värnas. Inga vyer som är omistliga eller landskapsbilder som inte får förvanskas. Allt ska utvecklas – och det är klart att det ska – men åt vilket håll? ÖPn borde ge en långsiktig framåtblick.

9 Vad händer nu med Dp 382 Resarö Mitt? När får vi en förlängd gång-/cykelbana till Överby? Hittills har kommunens finansiering av förbättringar för våra nuvarande medborgare varit att sälja mark och använda pengarna. Sannolikt vill alliansen sälja marken runt skolan och ICA för att ha råd till både rondell och cykelväg. Det borde gå att finansiera skattevägen.

 10 Kommer ni att verka för och stödja en ungdomsverksamhet på Resarö? På vilket sätt? Jaaa! Vi har länge yrkat på att Resarö ska få fritidsverksamhet med kommunalt bidrag eller i kommunal regi. Initiativet till det fredagsmys som planeras nu kommer faktiskt från mig. Jag har alltid tyckt att 8 – 12åringar har för litet att göra – saker som är spännande, aktiverande och hållbart över tid – inte slutar när föräldrar inte längre har barn i rätt ålder.

11 Kommer ni att verka för bättre busskommunikation på Resarö? Och hur blir det då med infartsparkeringarnas placering? Vi vill till att börja med ha passning med 682an till alla 670-bussar vid Engarn (men det är en landstingsfråga) Vad som verkligen skulle lösa problemen att ha eldrivna kommunala (?) bussar som komplement till stombussarna (670, 682 och 680). Allt för att bl a barn ska kunna ta sig inom kommunens olika delar utan att bli skjutsade, vuxna och äldre ska kunna lämna bilen och ta bussen! Vi måste minska bilåkandet!

12 Vilka tankar har ditt parti om Resarös förtätning och vad det kan föra med sig? 60 - 90 nya bostäder på Storäng, Kanske 50 bostäder vid Resarö Mitt. Obekant hur många som planeras för södra Resarö. Vi förordar en mycket varsam och långsam utbyggnad så att social service hinner med. Inte tvärstopp men med mycket eftertanke. Det som byggs ska komplettera befintlig bebyggelse dvs hyresrätter för bl a ungdomar och äldre.

13 Hur ställer sig ditt parti till kolonilotterna vid Engarn. Vill du att koloniträdgårdsföreningen ska finnas kvar på platsen? De har nu ett-årskontrakt. Om koloniträdgårdsföreningen kan få förlängt arrendekontrakt (förslagsvis 25 år)? De behöver mer plats med 30 stycken i kö. De ska vara kvar med långt arrendeavtal. Nytt område t ex väster om Åke Axelssons hus på Engarn (ovanför 274 på gamla åkern)

14 Hur ställer sig ditt parti till att åkern vid Engarn och därmed landskapsbilden kan behållas? Det kan lätt bli oerhört personligt här…Jag bor ju på Engarn och är med och finansierar odlingen för att hålla landskapet öppet. Men jag vill läsa upp ett stycke som Carl-Magnus skrev häromåret ”Engarnområdet är en av flera oaser på Resarö som verkligen ger positiva känslor varje gång man kommer hem från jobbet eller fritidsaktiviteter. Engarn är det sista som är kvar som vittnar om öns historik.” I den fördjupade ÖPn från 1993 (som fortfarande gäller) beskrivs området så här: ”Vidare är det viktigt att åkermarken nordost om byn även i fortsättningen brukas och ej tillåts växa igen.”

15  Hur ser ditt parti på möjligheter till styckning av privat mark och minsta tomtstorlek generellt på hela Resarö? T.ex. 90% av Storängs fastighetsägare önskar att Detaljplanen tillåter en styckning till en tomtstorlek i spannet 1200-1500 kvm. Kommer ditt parti att arbeta enligt fastighetsägares önskemål? * (Se nedan). 1500 m2 gäller på de flesta detaljplaner på övriga ön. Om Resarö ska förbli lummigt och grönt får tomterna inte vara alltför små. Ingen vill ha skugga på sin uteplats och därför hugger man ner träden på små tomter.

 

 

 

* Förtydligande till fråga 15

STORÄNGS DETALJPLAN/STYCKNINGSMÖJLIGHETER AV PRIVAT MARK

Kommunen har under vårens samrådsmöte informerat att man för den gemensamt ägda (kommunens) mark tänker planera i spannet 60-90 bostäder. Beträffande privat mark har kommunen  uttryckt endast enstaka möjligheter till styckning.

Resarö-Storängs Villaägareförenings medlemmar äger cirka 75% av marken på Storäng. Tomterna är stora, cirka 3000 kvm och större, bostadshusen är oftast placerade så att avstyckning kan göras. Storängs styrelse har haft i uppdrag att sammanställa medlemmarnas önskemål. Vi har underskrivna synpunkter från 34 stycken fastighetsägare som uttryckt sig samstämmigt om byggrätt. 33 stycken fastighetsägare uttryckte spannet 1200-1500 kvm, som minsta tomtstorlek efter styckning. Minsta tomtstorlek före styckning således 2400-3000 kvm.

Enligt likavärdesprincipen skall alla fastighetsägare behandlas likvärdigt. Varför frångås detta?