VIKTIGA FRÅGOR TILL POLITIKERNA I VAXHOLMS KOMMUN

                     

1 Vilket värde har Plangruppens remissvar för såväl tjänstemän som politiker? Räknas det som ett svar? Plangruppen består ju av många fastighets- och tomtägarföreningar på Resarö. Brukar du som företrädare för ditt parti läsa hela svaren eller bara sammanfattningarna?

Generellt överordnat svar:

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ har bildats som just ett mittborgerligt parti som vill verka enbart för befintliga invånare i Vaxholm. Allianspartiernas befolkningsexpansion och återkommande dåliga affärer har gjort Vaxholm till en av Sveriges fattigaste kommuner (googla ”sveriges fattigaste kommuner” vi trodde inte heller det var sant först med tanke på våra höga inkomster och förållandevis höga skatt). När man har en utsatt ekonomisk situation är det lätt eller ibland tvunget att göra vad som helst för att stärka kassan. Det är precis det vi sett i kommunens trettioåriga historia. Och det är inte som ibland påpekas, nittiotalet som varit den värsta perioden. Tvärtom ökade skulden med ofantliga belopp på 2000-talet. Nu har vi haft ett antal bra år där man nästan skruvat åt tumskruvarna för hårt vilket vi tyvärr vet har drabbat skolan och äldrevården väldigt negativt. Bilden är tydlig, med en dämpad befolkningsexpansion har ekonomin börjat repa sig de sista sex åren – utmärkt! Tyvärr bryts denna trenden då staden bygger bl a Campus Vaxholm och ska delfinansiera detta med exploateringsintäkter. Vi skjuter problemet framför oss, kanske till nästa val. Redan nu kan vi bryta den negativa trenden och skapa blocköverskridande långsiktiga överenskommelser för de befintliga invånarnas bästa! Läs om kommunens ekonomiska historia och relevant forskning och statistik på vår hemsida – www.waxholmspartiet.se vi är ”För Vaxholmare med Vaxholmare”.

Svar:

a) Mycket stort och vi ser det som en utmärkt kanal som representerar så många på samma geografiska område.

b) Nej, det måste räknas som en mycket tung röst för resaröborna då så många föreningar är representerade i plangruppen.

c) Då vi är ett nytt parti har vi ännu inte fått ta del av dessa. Vår grundare och partiledare har tidigare varit aktiv i plangruppen som privatperson.

2 Utökat strandskydd kring området på Resarö, som kallas "Killingen"
Länsstyrelsen har gett förslag till utökat strandskydd till 300 meter och det överensstämmer med vårt remissvar till ÖP. Kommer ditt parti att gå på Länsstyrelsens förslag? Notera att kommunens remissvar till länsstyrelsen ska lämnas senast 12 september 2014.

Svar: JA

3 Kommer ditt parti att verka för att Killingen blir ett naturreservat? Hur stort i så fall?

Svar: JA, det är av största vikt att säkra så stort område som möjligt för framtiden. Med tanke på kommunens mycket utsatta ekonomi måste detta område säkras för framtida pressade politiker om ekonomin fortsätter i den riktningen alliansen för oss i. En brasklapp är att vi absolut måste värna den privata äganderätten om de privata delarna ska komma i anspråk för reservat.
 
4. Om ditt parti får makten efter valet vilka riktlinjer kommer ni att ge stadsbyggnadsavdelningens planarkitekter avseende bebyggelse på Killingen?
Hur tänker ni tackla NCC och Westins planer på bebyggelse?

Svar:

a) Det grundläggande direktivet blir att driva på i riktning mot naturreservat. Kanske kan tillgängligheten ökas för att göra området mer lättåtkomligt.

b) Det är olyckligt om Killingen skulle bli bebyggt. Vi vet inte dessa aktörers exakta viljeriktning men hoppas inleda positiv och konstruktiv dialog. Waxholmspartiet respekterar dessa aktörers äganderätt och kommunen måste hänsynta dessa intressen.

5 Vilka planer för övriga områden på Resarö, där detaljplaner är under utarbetande, har ditt parti? (Området Storäng och Engarn är väl de enda områden som nu saknar detaljplaneutformning utöver hela området Killingen) 

Svar: Vi är ett nytt parti och har därför inga planer. I grunden anser vi, baserat på både forskning, historik och sunt förnuft (se vår hemsida www.waxholmspartiet.se) att befolkningsexpansion inte har eller kommer löna sig i större skala för Vaxholms del. Tvärtom ser vi att de sista årens fina driftsöverskott uppstått vid marginell ökning eller minskning av antalet invånare – kan vi inte fortsätta stärka kommunens ekonomi för invånarnas bästa? Vi anser inte att 60-90 hus på Storäng är rimligt eller positivt för invånarna på Resarö eller Vaxholm i stort.

6 Attefallshus
Kommunen har i princip stoppat bygge av Attefallshus på större delen av Resarö. Hur ställer sig ditt parti bakom denna begränsning? Vad skiljer Resarö jmf med Vaxön när det gäller argumenten?

Svar:

a) Vi är emot denna begränsning men det kan finnas flera tomter/områden där vi strikt måste värna vår historik som skärgårdsidyll och/eller garnisonsstad.

b) Vi vill inte göra den typen av skillnader vi nu ser. Generellt ska samtliga områden knyta an till Vaxholms unika karaktär och historik. Vaxholm är en av få unika städer kvar i Sverige. Tycker man inte om skärgårdsidyllens attribut eller Vaxholms historiska vikt finns det säkert massor med alternativ i Storstockholm.

7 I vårt remissvar på ÖP vill vi behålla skärgårdskänsla i bebyggelsen. Vad ser man längs Resarövägen med din tolkning av skärgårdskänsla? (Engarn, åkern/kolonilotterna, Skog/Storäng, Lilläng, Löjvik, Ytterby) Finns det en karaktär på Resarö värd att bevara? Hur kommer det i så fall till uttryck i detaljplanerna?

Svar:

a) Längs denna sträcka måste det pekas på både utsikten mot sjön å ena sidan och åkerbruket/Engarn å andra. Även kolonilotternas område känns som skärgårdskänsla rent intuitivt även om det är ett nyare ”påfund” som är väldigt trevligt och har en dämpad, mjuk profil över sig.

b) Delar av Resarö har definitivt en särprägel vi ska vara väldigt rädda om. Eventuell ny bebyggelse borde knyta an mer till både det historiska arvet och skärgårdskänslan. Vi vill inte ange mindre lyckade delar på Resarö men det står klart att kommunen kunde varit mer långsiktig vid utformningen av vissa områden.

c) Detaljplanerna reglerar alltför lite för att säkerställa hela Vaxholms karaktär. Andan och utformningen är det som gör Vaxholm unikt och enligt modern forskning påverkar livskvaliteten. (läs gärna ”Bilder av småstaden” från Lunds universitet, Fil Dr Catharina Sternudd). Vi tycker även gruppen ”Dalarös vänner” har gjort utmärkta förslag på utformning av nya bostadsområden på Dalarö. Vi måste inte acceptera allt som progressiva arkitekter och byggbolagen föreslår!

8 Många små detaljplaner ger dålig överblick. Hur tar ditt parti ställning i fråga översiktsplan kontra detaljplan?

Svar: Ingen speciell ställning men vi ogillar ÖP2030 då det tydligt visar att begreppen ”skärgårdsidyll” och ”anda” m m inte alls blir verklighet när det planeras och byggs nya områden. Man kan knappast anse att förslagen för Skutvikshagen och Pålsundsstrand stärker Vaxholms unika ställning som skärgårdsidyl.

9 Vad händer nu med Dp 382 Resarö Mitt? När får vi en förlängd gång-/cykelbana till Överby?

Svar: Då vi ännu inte är ett etablerat parti har vi ingen insikt i detta.

10 Kommer ni att verka för och stödja en ungdomsverksamhet på Resarö? På vilket sätt?

Svar: Detta är för tidigt för oss att kommentera.

11 Kommer ni att verka för bättre busskommunikation på Resarö? Och hur blir det då med infartsparkeringarnas placering?

Svar: Vi bedömer att detta är en SL/Landstingsfråga men det står helt klart att matchningen av bussarna vid Engarn måste förbättras, det är alltför ofta man anländer med buss 670 och man ser buss 682 åka iväg 100m framför en.

12 Vilka tankar har ditt parti om Resarös förtätning och vad det kan föra med sig? 60 - 90 nya bostäder på Storäng, Kanske 50 bostäder vid Resarö Mitt. Obekant hur många som planeras för södra Resarö.

Svar: Vi är emot alltför snabb och dåligt koordinerad expansion i allmänhet. Befintliga invånare vinner inget på dessa, vi föreslår en mer sansad expansion, t ex genom avstyckning av befintliga tomter och förändring av detaljplaner för att göra komplementhus beboeliga vilket inte är fallet idag – konstigt nog då vi har ett skrivande behov av enklare och mindre boenden med ”hyresrättskaraktär”.

13 Hur ställer sig ditt parti till kolonilotterna vid Engarn. Vill du att koloniträdgårdsföreningen ska finnas kvar på platsen? De har nu ett-årskontrakt. Om koloniträdgårdsföreningen kan få förlängt arrendekontrakt (förslagsvis 25 år)? De behöver mer plats med 30 stycken i kö.

Svar: Dessa får gärna vara kvar men 25 år är en lång tidshorisont. Samtidigt vill vi värna befintliga invånare och karaktären. Det gör att vi med tvekan ställer oss bakom 25årigt arrende. Man ska inte glömma bort de sociala fördelarna med kolonilotterna med allt positivt det för med sig!

14 Hur ställer sig ditt parti till att åkern vid Engarn och därmed landskapsbilden kan behållas?

Svar: Så länge någon vill bruka den får den gärna vara kvar!

15  Hur ser ditt parti på möjligheter till styckning av privat mark och minsta tomtstorlek generellt på hela Resarö? T.ex. 90% av Storängs fastighetsägare önskar att Detaljplanen tillåter en styckning till en tomtstorlek i spannet 1200-1500 kvm. Kommer ditt parti att arbeta enligt fastighetsägares önskemål? * (Se nedan)

Svar: Av alla skäl borde dessa få styckas, åtminstone till de 1500 kvm som gäller på så många områden.

 

 

 

* Förtydligande till fråga 15

STORÄNGS DETALJPLAN/STYCKNINGSMÖJLIGHETER AV PRIVAT MARK

Kommunen har under vårens samrådsmöte informerat att man för den gemensamt ägda (kommunens) mark tänker planera i spannet 60-90 bostäder. Beträffande privat mark har kommunen  uttryckt endast enstaka möjligheter till styckning.

Resarö-Storängs Villaägareförenings medlemmar äger cirka 75% av marken på Storäng. Tomterna är stora, cirka 3000 kvm och större, bostadshusen är oftast placerade så att avstyckning kan göras. Storängs styrelse har haft i uppdrag att sammanställa medlemmarnas önskemål. Vi har underskrivna synpunkter från 34 stycken fastighetsägare som uttryckt sig samstämmigt om byggrätt. 33 stycken fastighetsägare uttryckte spannet 1200-1500 kvm, som minsta tomtstorlek efter styckning. Minsta tomtstorlek före styckning således 2400-3000 kvm.

Enligt likavärdesprincipen skall alla fastighetsägare behandlas likvärdigt. Varför frångås detta?